Tuesday, January 6, 2009

Continental Drift Theory

Continental Drift Theory


Ito ay isang teorya kung saan ippinapali-wanag ang pagbubuo,paglilipat-lipat o
paghahalinhinan at ang sobrang bagal na pag-kilos ng mga kontinente sa earth crust.


Teorya ng pakakaanod ng kontinente, inalahd ito ni Alfred Wegener noong 1912. Isinasaad dito na noong 200 milyong taong nakalilipas, iisa lamang ang kontinente sa mundoAng pangea. Malipas ang ilang daang taon, ito ay nahati sa dalawang kontinente , ang laurasia at gondwanaland at nahati pa ang mga ito sa iba’t ibang lupa na katulad ng sa kasalukuyan.

No comments:

Post a Comment